Autor foto: Paco Martínez

La reserva de qualsevol dels viatges en que l'organització tècnica vagi a càrrec de Viatges Tuareg SA, GC MD-128. CIF A-08726986, suposa l'acceptació total d'aquestes condicions generals, que es consideraran automàticament incorporades al contracte sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix.

 
1 Regulació jurídica aplicable

La relació contractual entre l'agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, la fitxa tècnica (annex I del contracte de viatge) que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que que disposa la Reglamentació Catalana de les Agències de Viatges (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril).

Les parts contractants es sotmeten expressament a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, renunciant al fur propi.

2 Inscripció al viatge

L'acte d' inscripció al viatge i la consideració de reserva exigeixen que el client hagi satisfet un dipòsit del 40% de l'import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre import.L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte de viatge combinat.

La informació continguda en la fitxa tècnica / oferta de viatge que es facilita inicialment i que està també disponible a la pàgina web www.tuareg.com, té un caràcter genèric i s'ha de considerar com a provisional..

No són d'esperar variacions significatives en el seu contingut més enllà de l'adaptació dels serveis previstos a la disponibilitat existent per a cada sortida concreta.

El contracte de viatge que se signa entre l'agència i el client incorpora la fitxa tècnica amb els detalls definitius sobre la ruta, vols, preu i serveis inclosos.

3 Preus

El preu del viatge combinat inclou els serveis detallats com inclosos en la fitxa tècnica (Annex I del Contracte) i l'impost sobre el valor afegit quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'indiqui. No inclou visats, taxes, certificats de vacunació, extres i, en general, cap servei no especificat com "inclòs".

Els preus estan basats en les tarifes de transport (inclòs el cost del carburant), els tipus de canvi de moneda, les taxes i els impostos vigents a 12 de febrer de l'any en curs.

Qualsevol variació en el preu dels esmentats elements podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge.

Aquestes modificacions seran notificades al consumidor, qui, en cas que la modificació efectuada superi el 15% del preu del viatge, podrà desistir del viatge sense cap penalització , o acceptar la modificació del contracte.

En cap cas es revisaran a l'alça els preus en els vint dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte de les sol·licituds ja realitzades i confirmades.

4 Alteracions i modificacions del viatge per part de l'organizador

Si abans de la sortida del viatge, l'organitzador es veiés obligat a modificar de manera significativa els elements essencials d'aquest, haurà de notificar per escrit al client, de manera que aquest pugui optar entre cancel · lar la reserva o el contracte, o acceptar les modificacions del viatge inicialment contractat.

Si abans del viatge o durant el mateix, l'Agència de Viatges es veiés impossibilitada de prestar algun dels serveis en les condicions pactades, l'Agència oferirà a l'usuari el reemborsament total de l'abonat per aquest servei, o la seva substitució per un altre de característiques similars .

Tot servei no prestat serà reemborsat al retorn del viatge, prèvia presentació del justificant corresponent expedit per la persona o entitat responsable

No s'efectuarà cap devolució per serveis no utilitzats voluntàriament pel client, sigui quina sigui la causa de la no utilització.

Es consideren causes suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància aliena, anormal o imprevisible) o l'adequació de la ruta a un determinat pla de vols / transports.

5 Responsabilitat de l'agència organizadora

L'agència organitzadora respondrà de les conseqüències que es derivin de la no-execució del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.

No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal o imprevisible, incloent les circumstàncies climatològiques) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar, fins i tot havent actuat amb la diligència necessària .

També quedarà eximida de responsabilitat quan la causa sigui imputable a un client o a un tercer.

En el cas d'incidències en el transport aeri (denegació d'embarcament per qualsevol motiu, cancel · lacions, canvis o retards de vol, pèrdua, demora o danys a l'equipatge, etc.) el client és responsable de gestionar la reclamació dels seus drets com a passatger en el mateix aeroport on es produeixin. Les despeses d'allotjament, transport, manutenció, repatriació o altres ocasionats per aquestes incidències no seran responsabilitat de l'Agència Organitzadora.

Quan el viatge s'efectuï en vehicles propis o llogats per l'agència organitzadora, en cas d'accident, sigui quin sigui el país on es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria d'accidents del país on es trobi matriculat l' vehicle.

6 Anul·lacions per part de l'agència: grup mínim i causa por força major

En els supòsits en què la realització d'un viatge estigui subjecta a comptar amb un mínim de participants, i així s'especifiqui, l'Agència podrà cancel · lar el viatge en el cas que no s'arribi a aquest mínim de participants, notificant amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data prevista de sortida.

Així mateix, l'Agència també pot cancel · lar un viatge per causes de força major, entenent com a tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, on les conseqüències no s'han pogut evitar tot i haver actuat amb la diligència deguda.En ambdós casos, el consumidor tindrà dret al reemborsament de les quantitats pagades, excepte les despeses de gestió.

7 Documentació, visats i sanitat

Totes les persones inscrites al viatge són responsables de tenir en regla la documentació necessària per a l'entrada i lliure circulació pel país que es visita (DNI, passaport, visats, mesures sanitàries, etcètera). Respecte a les consultes, Viatges Tuareg actua com a informador, però és responsabilitat del client confirmar davant les autoritats competents. Excepte en el cas d'acord amb l'agència, el client assumeix expressament la tramitació de l'obtenció d'aquests documents.

Els ciutadans amb passaport no espanyol, han de contactar amb els respectius consolats i / o ambaixades per conèixer i tramitar els visats o formalitats d'entrada que exigeixen els països visitats en el viatge.

Els menors de 18 anys han de presentar un document que els autoritzi a viatjar, signat pels pares.

En cas que, per falta o incorrecció de la documentació necessària, el client es veiés obligat a cancel · lar o abandonar el viatge, l'Agència aplicarà les condicions assenyalades en el paràgraf d'anul · lacions.

8 Equipatges

L'equipatge del viatger no és objecte del contracte de transport terrestre, entenent amb caràcter general que aquest el conserva sempre amb ell, sigui quina sigui la part del vehicle on estigui situat, sense que l'Agència Organitzadora sigui responsable dels danys o deterioraments que pogués patir durant el viatge

S'admet el transport gratuït d'1 o 2 paquets per persona el pes total no excedeixi els 20 Kg.

Pel que es refereix al transport aeri, ens remetem a les condicions de les companyies aèries regulades per la IATA.

9 Presentació a la sortida

Recomanem la presentació a embarcament en els aeroports tres hores abans de la sortida del vol. Els passatgers haurien de reconfirmar amb aquesta Agència de Viatges, dins de les 48 hores prèvies a la sortida prevista, el punt de trobada, la data, l'horari i el número de vol.

Si no s'efectua aquesta reconfirmació, l'Agència declina tota responsabilitat en cas d'alteracions sobre les informacions facilitades amb anterioritat.

10 Anul·lacions per part del viatger i/o cancel·lació del Viatge:

En el cas que el client anul·li el viatge abans de la sortida, l’agència organitzadora tindrà dret al reembossament de les quantitats següents


1 - Despeses de gestió (mínim de 60 €).

2 - Despeses d'anul·lació (Imports a abonar als diferents proveïdors que intervenen en el viatge). L'import d'aquests pot ser significatiu, ja que aquí s'inclouen bitllets d'avió, hotels, despeses dels corresponsals locals, etcètera, que poden ser no reemborsables.

3 - Penalització consistent en els següents percentatges sobre l'import total en cas que el desistiment es produeixi:

A/ de 15 a 11 dies abans de la data de sortida: 5%,

B/ de 10 a 3 dies abans de la data de sortida: 15%,

C/ en les 48 hores prèvies a la sortida: 25%,

D/ en el cas de no presentació en el moment de la sortida sense anul · lació documentada prèvia, o de presentació tardana, suposaria la pèrdua total de l'import del paquet turístic.

En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul · lació en cas de condicions especials de contractació (com tarifes de transport a preu reduït o exigències econòmiques de determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre que així s'hagi informat.

11 Especialitat del viatge alternatiu / àrees remotes

Les característiques especials d'aquest tipus de viatge, que responen a les pròpies d'un viatge alternatiu, són conegudes i acceptades pel viatger, que accepta de manera expressa les situacions i canvis que se'n deriven.

12 Situació política, de seguretat i sanitària del país de destí

El viatger ha de ser conscient que, en alguns casos, poden resultar impossibles, per exemple, una ràpida evacuació o una assistència mèdica adequada.

POLÍTICA I SEGURETAT: Ens remetem a les recomanacions oficials del Ministeri d'Afers Exteriors del Govern espanyol que consten a la seva pàgina web http://www.mae.es

SANITAT: Ens remetem a les recomanacions oficials sobre vacunes i precaucions necessàries del Ministeri de Sanitat i Consum que consten a la seva pàgina web http://www.msc.es

Coneixent aquestes informacions, el viatger és conscient de la situació social o política, de seguretat i sanitària del país de destí, i accepta el risc que pogués suposar el viatge, eximint a l'Agència Organitzadora de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

 
Tuareg ONLINE
infotuareg@tuareg.com
Telf. 34 93 265 23 91
Organizació Tècnica dels viatges Viatges Tuareg S.A. GC MD-128 A-08726986 | About Us | Contact Us | Avis Legal | Diseny gràfico: Judit Coma | Il·lustracions: Jordi Vila
Powered by: JMT Web Sites